• 01 Environmental Sanitation Institute
 • 01 Gandhi Gyan Parab, Gandhiashram
 • 01 India First Foundation : Hall Of Fame
 • 01 Karma
 • 01 Ludiya
 • 01 Residence for Mrs Nilofer
 • 01 Shantivan Memorial
 • 01 Shukla Villa
 • 01 Toilet Park
 • 02 Manavsadhana Activity centre
 • 02 New vision
 • 02 Sanitation Park